Olejek CBG

Start - Olejek CBG

5% Ekstrakt CBG RAW Ekstrakcja Alkoholowa

89.00

10% Ekstrakt CBG Ekstrakcja Alkoholowa

149.00

10% Ekstrakt CBD + CBG RAW Ekstrakcja Alkoholowa

149.00